Regulamin

Regulamin zakupów na stronie sklepu internetowego Wydawnictwa Edytor
§1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem edytor.legnica.pl, prowadzony przez Red Marketing Adam Grzywacz, al. Armii Krajowej 48N, 50-541 Wrocław, NIP: 691-230-58-44. REGON: 021869730 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż towarów w formie online.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: Wydawnictwo Edytor, ul. Macieja Rataja 14/2, 59-220 Legnica, pod numerem telefonu 501 504 206 oraz pod adresem e-mail zamowienia@edytor.legnica.pl
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego edytor.legnica.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja >=6.0, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego edytor.legnica.pl usług i produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej edytor.legnica.pl, jak również opisy usług i towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym edytor.legnica.pl składa ofertę kupna określonej usługi za cenę i o cechach podanych w jej opisie na stronie sklepu internetowego edytor.legnica.pl. Przedmiotowa cena i opis usługi charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskuje dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny usług i/lub towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego edytor.legnica.pl, zamieszczania informacji o nowych usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego edytor.legnica.pl były oznaczone bieżącą informacją o dostępności:
  • towary bez dodatkowego opisu są w magazynie sklepu i wysyłane będą w 24h ,
  • „towar niedostępny” – taki opis mogą mieć produkty wyprzedane i w danej chwili niedostępne
   W przypadku niezgodności między stanem magazynowym, a informacją na stronie, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Kupujący będzie mógł zdecydować, czy czeka na
   wydłużony czas realizacji, czy rezygnuje z zamówienia – wówczas Sprzedający zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej, na które przeznaczona jest ograniczona liczba usług i/lub towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania liczby usług i/lub towarów objętych tą formą sprzedaży.

§2. TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Wydawnictwa Edytor można dokonywać poprzez stronę internetową sklepu edytor.legnica.pl wypełniając formularz na stronie sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 3. Kupujący, który chce dokonać zakupów usług i/lub towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oprócz podania danych wskazanych powyżej, zobowiązany jest do podania nazwy swojej firmy oraz numeru NIP. Sprzedawca informuje, iż w przypadku gdy zakup dokonany będzie przez Kupującego bez wskazania przez niego powyższych danych (nazwa firmy i NIP), to po wystawieniu dokumentu sprzedaży nie będzie możliwości uzupełnienia dokumentu o dane związane z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.
 4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego poprzez e-mail. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający przed potwierdzeniem Kupującemu przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia.
 6. Z tytułu zakupu usługi zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana Faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna, chyba że Kupujący oświadczy, że chce otrzymać Fakturę VAT tradycyjną (papierową). By otrzymać fakturę w wersji papierowej Kupujący zobowiązany jest zadeklarować taką potrzebę w formularzu zamówienia sklepu edytor.legnica.pl w polu „Dodatkowe informacje”. Faktura elektroniczna zostanie wysłana Kupującemu w formacie PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia. Faktury korygujące będą wystawiane w formie elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia przez Kupującego odbioru faktury korygującej przesłanej w formie elektronicznej, będzie do niego wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru informacja o wystawieniu takiej faktury. Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na wystawienie (otrzymywanie) faktur elektronicznych, zawiadamiający o tym Sprzedającego na adres: Red Marketing Adam Grzywacz, al. Armii Krajowej 48N, 50-541 Wrocław, lub na adres e-mail zamowienia@edytor.legnica.pl.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2017 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od potwierdzenia nabycia usługi/usług przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy,
  które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Red Marketing Adam Grzywacz, al. Armii Krajowej 48N, 50-541 Wrocław, może to także zrobić drogą mailową na zamowienia@edytor.legnica.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotycząca wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1-13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie został otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem są świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
 • jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§3. PŁATNOŚĆ

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. W sklepie edytor.legnica.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • Płatność online za pośrednictwem serwisów paynow i BLIK – wybierając tę metodę Kupujący nie jest obciążony dodatkowymi kosztami prowizji.
   Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania przez Kupującego płatności w powyższym terminie, umowa uważana jest za niezawartą. Powyższe nie wyłącza i nie ogranicza ustawowych uprawnień konsumenta, w tym prawa odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Płatność przelewem na konto bankowe.
 3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego w formularzu do składania zamówień na stronie edytor.legnica.pl
 4. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji systemu paynow lub BLIK lub w przypadku płatności przelewem na konto bankowe moment wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe.
 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu usług i/lub towarów.

§4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia z min. 1 towarem obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia nabycia usługi i/lub towaru przez Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty.
 4. Kupujący może również odebrać towar osobiście w Wydawnictwie Edytor po uprzednim ustaleniu godziny odbioru pod numerem telefonu 501 504 206. Odbiór zamówienia z towarami jest możliwy dopiero po otrzymaniu e-maila z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru.
 5. Koszt dostawy towaru do Kupującego jest każdorazowo wskazany w koszyku podczas składania zamówienia.

§6. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. Kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia nabycia usługi i/lub towaru, zgodnie z §2 punkt 7 niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego oraz jednocześnie w przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien wskazać na czym polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe.
 4. W przypadku wysyłki zwracanego towaru do Sprzedającego z tytułu rękojmi lub odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu na własny koszt. Poza zwrotem towaru każdorazowo należy załączyć komplet dołączonych do towaru akcesoriów. Zwrot towaru należy wysłać kurierem na adres Wydawnictwa Edytor: ul. Macieja Rataja 14/2, 59-220 Legnica.
 5. Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji zrealizowanej usługi i/lub towaru zgodnie z obowiązującym prawem do 2 lat licząc od dnia zrealizowanej usługi. Sprzedający informuje, że:
  • reklamację można zgłosić wysyłając ją e-mailem na adres zamowienia@edytor.legnica.pl lub pisemnie na adres Red Marketing Adam Grzywacz, al. Armii Krajowej 48N, 50-541 Wrocław
  • reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
 6. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 7. Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz.1823) i może ono polegać na:
  • umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązywania sporu przez jego strony,
  • przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu,
  • rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
 8. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta.
  Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgać informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego edytor.legnica.pl nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego edytor.legnica.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na zmianę opakowania, niemniej zawartość opakowania jest zawsze zgodna z nazwą produktu i jego przeznaczeniem.
 3. Sprzedający szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Użytkownika/Kupującego. Zasady zachowania prywatności Użytkownika/Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem edytor.legnica.pl/polityka-prywatnosci/. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.
 4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym edytor.legnica.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Po stronie Użytkownika/Kupującego pozostaje dbałość o poprawność podanych przez niego danych oraz o zachowanie ich poufności, w szczególności nieudostępniania osobom trzecim swoich loginów i haseł.
 6. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym: edytor.legnica.pl/regulamin/.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego edytor.legnica.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 5 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego edytor.legnica.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym edytor.legnica.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualna wersją Regulaminu i jej akceptacja.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 18 listopada 2022 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.